Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Informacja o prowadzącym sklep internetowy:

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.emu.com.pl prowadzony jest przez EMU Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Twardej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000492390, NIP 583-30-85-052, REGON 220891537, e-mail sklep@emu.com.pl, nr tel. 583440401, fax 583448877 . Ilekroć regulamin odnosi się do Spółki należy przez to rozumieć prowadzącego sklep internetowy.

 

§ 1 - Zamówienia

 

1.       Sklep internetowy www sklep.emu.com.pl umożliwia klientom (zwani dalej także zamawiającymi) składanie zamówień towarów dostępnych w sklepie internetowym www.sklep.emu.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

2.       Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.emu.com.pl kierowane przez Spółkę do odbiorców i potencjalnych klientów są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji i nie stanowią oferty.

3.       Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.emu.com.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.       Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5.       Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

6.       Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 

§ 2 – Cena

 

1.       Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www sklep.emu.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2.       W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

a)       cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług;

b)      cena katalogowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy www.sklep.emu.com.pl.

 

§ 3 – Dostawa

 

1.       Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.emu.com.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych sposobów dostawy wybranych w toku składania oferty zakupu.

2.       Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a)       czas realizacji zamówienia, w tym w szczególności kompletowanie towaru, forma płatności (w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.), wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);

b)      czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3.       Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten ma jedynie charakter orientacyjny. Nie obejmuje on czasu wysłania zamówienia oraz liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. W celu ustalenia rzeczywistego czasu doręczenia przesyłki należy się skontaktować ze Spółką.

4.       Przyjmuje się, że Spółka przyjęła ofertę zamawiającego w momencie wydania towaru. Wydanie towaru następuje nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

5.       Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki zgodnie z kolejnością zamówień przyjętych do realizacji.

6.       Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT, faktura elektroniczna albo paragon fiskalny.

7.       Po otrzymaniu przesyłki zamawiający winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie ich uszkodzenia zamawiający powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić protokół szkodowy.

 

§ 4 - Sposoby płatności

 

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1)      przed wydaniem towaru klientowi:

a)       przelewem na rachunek bankowy Spółki;

b)      kartą kredytową;

c)       kartą płatniczą;

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

2)      w momencie odbioru towaru:

a)       gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Spółki.

b)      gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2.       W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

płatności 

§ 5 - Zwrot towaru przez konsumenta

 

1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.). Konsument może odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy oraz § 9 regulaminu.

2.       Do zachowania terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 przed upływem wskazanego w nim terminu.

3.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)      dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)       obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)      polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)      dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4.       W celu identyfikacji zwracanej rzeczy należy dołączyć kopię faktury VAT albo paragonu.

5.       Konsument ma obowiązek zwrócić towar Spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.       Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.

8.       Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę nie jest ona zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).

 

§ 6 - Procedura reklamacji

 

1.       Jeżeli za kupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Spółka. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Spółkę, która stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2.       W celu identyfikacji reklamowanego towaru należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

3.       Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Spółki. Zastosowane opakowanie Zastosowane opakowanie musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

4.       Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z transportem lub nieprawidłowym zabezpieczeniem towaru.

5.       Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (kopia faktury VAT albo paragonu). W przypadku ich braku Spółka może rozpatrzyć reklamację, jeżeli uda się potwierdzić, że zakup towaru został dokonany za pośrednictwem sklepu www.sklep.emu.com.pl.

6.       Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Spółka jest uprawniona jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

7.       Reklamowany towar powinien zostać dostarczony na adres Twarda 12, 80-871 Gdańsk

 

§ 7 - Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest EMU Sp. z o.o. Sp.k., ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk, NIP: 583-30-85-052, KRS: 0000492390. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk lub email: ado@emu.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i polegają na:
  - składaniu ofert handlowych
  - sprzedaży towarów
  - wykonywaniu usług związanych z realizacją zamówień (np. transport, montaż)
 1. Pani/Pana dane są udostępnione dostawcy rozwiązań ERP na podstawie odpowiednich umów. Ponad to Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione gdy:
  1. jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług (np. organizacja transportu, przesyłka kurierska)
  2. jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki)
  3. jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej)
  4. jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa (np. obowiązek poinformowania organów ścigania)
 2. Rodzaje danych jakie zbiera administrator.
  1. Na temat klienta zbierane przez administratora są:
   1. imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia
   2. imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd
   3. nazwę przedsiębiorstwa
   4. adres siedziby przedsiębiorstwa
   5. adresy dostawy zamówionych produktów
   6. adresy email powiązane z przedsiębiorstwem
   7. numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem
  2. Do informacji na temat klienta na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z jego profilem
   1. historia zapytań i ofert
   2. historia zamówień;
   3. historia zleceń bateryjnych
   4. wyniki badań baterii przeprowadzonych w ramach usługi regeneracji
   5. historia i wyniki akcji marketingowych powiązanych z klientem
   6. dane finansowe i historia faktur klienta
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.
 2. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  2. dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Administratora, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania,.
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. Pliki cookies
  1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptują Państwo poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
  2. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  4. Informacje zbierane przez cookies pozwalają także określić grupy docelowe odbiorców reklam, mierzą efektywność reklamy i pomagają określić najodpowiedniejszych odbiorców dla danej kampanii reklamowej. Dzięki tym mechanizmom każdy internauta może oglądać reklamy, które są zgodne z jego / jej zainteresowaniami, a jednocześnie nie musi oglądać nużących reklam.
  5. Reasumując, na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
   3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę (np. zapisując się na newsletter, lub też biorąc udział w organizowanym na naszym stronie konkursie). Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji, a w przypadku konkursów usuwamy je niezwłocznie po rozwiązaniu konkursu.
 1. Podanie przez Państwa danych do wysyłki Państwu informacji o zmianach cen, nowościach, promocjach a także ciekawych wydarzeniach. Bez tych danych nie będzie to możliwe. Możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a my jesteśmy go zobowiązani uwzględnić.
  Podanie Państwa danych w celu realizacji Państwa praw wynikających z RODO jest warunkiem możliwości realizacji naszych obowiązków względem Państwa zgodnie z RODO. Bez tego nie będziemy mogli Państwa zidentyfikować, ocenić zasadności Państwa żądania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 2. Zapisy niniejszej polityki mogą ulec w każdej chwili zmianie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu.

 

 

§ 8 – Informacje dotyczące korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– "Odbierzemy rzecz"; lub

– "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:

– "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

– "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

§ 9 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

§ 10 – Postanowienia końcowe

 

1.       W kontaktach z klientem Spółka korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

2.       Spółka ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (podwykonawcy).

3.       Spółka informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np.: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej - t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).

4.       W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych Spółka wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6.       W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres sklep@emu.com.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.

7.       W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu 583440401 nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.

8.       W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) Spółka nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

9.       Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) informuje się, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub ruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

10.     Uprawnienia przyznane konsumentom (w tym dotyczące zwrotu i odstąpienia) nie przysługują innym zamawiającym.

11.     Podmiotowi zwracającemu towar, bez względu na przyczynę jej dokonania, nie przysługuje prawo zwrotu oraz oddania ceny, jeżeli zwracany towar nie może zostać uznany za pełnowartościowy.

12.     Korzystanie ze sklepu internetowego sklep.emu.com.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych sklep.emu.com.pl

12.     Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www. sklep.emu.com.pl/pl/i/Regulamin/1

13.     Regulamin sklepu internetowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów, ani innych zamawiających wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie w jakim przepisy te mają charakter dyspozytywny przyjmuje się, że uprawnienia z nich wynikające zostały wyłączone lub nie zostały przyznane.

14.     W zakresie w jakim jest to prawnie dopuszczalne przyjmuje się, że prawem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z działalnością sklepu internetowego jest prawo polskie i będą one rozpatrywane przez sądy polskie właściwe ze względu na siedzibę Spółki.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl